Skip to main content

Resevillkor

Resevillkor

Nedan presenteras de särskilda resevillkor som reglerar avtalet mellan resenären och researrangören. Dessa särskilda resevillkor ersätter och/eller kompletterar i förekommande fall de Allmänna Resevillkor som har tagits fram av Konsumentverket i samarbete med branschförbunden.

Särskilda Resevillkor
Anmälningsavgift
Anmälningsavgiften är fr. 400 kr per person beroende på resa och skall vara Östresor till handa senast 10 dagar efter bokandet av resan. Anmälningsavgiften dras av vid resans slutbetalning och innebär således ingen extrakostnad.

Vid bokning senare än 35 dagar före avresan ska hela resans pris betalas omgående.

Slutbetalning 
Slutbetalning för resan skall vara Östresor tillhanda senast 20 dagar före avresedagen om inte annat särskilt angivits. Fullgjord betalning skall kunna styrkas. Påminnelse skickas ej ut. Har ej full betalning för resan kommit Östresor tillhanda senast 20 dagar före avresedagen äger Östresor rätt att betrakta reseavtalet som annullerat och tillgodoräkna sig anmälningsavgiften.

Glöm ej att ange fakturanummer vid betalning.


Avbeställningskostnader 
Följande avbeställningskostnader gäller för samtliga resor om inte annat explicit angivits:

 • Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresan skall resenären erlägga anmälningsavgiften.
 • Vid avbeställning 30-15 dagar före avresan skall resenären erlägga 25% av resans pris, dock lägst anmälningsavgiften.
 • Vid avbeställning 14-8 dagar före avresan skall resenären erlägga 50% av resans pris, dock lägst anmälningsavgiften.
 • Sker avbeställningen senare än 8 dagar före avresan skall resenären betala hela resans pris.
 • Visumavgiften återbetalas ej efter utfärdande av visum. 

 

Kryssningar med Moby SPL (St Peter Line) kan ej preliminärbokas, bokningen är bindande. 

Avbeställningskostnader med Moby SPL (St Peter Line)
Följande avbeställningskostnader gäller för samtliga resor om inte annat explicit angivits:

 • Vid avbeställning tidigare än 45 dagar före avresan skall resenären erlägga anmälningsavgiften.
 • Vid avbeställning 45-25 dagar före avresan skall resenären erlägga 50% av resans pris.
 • Sker avbeställningen senare än 24 dagar före avresan skall resenären betala hela resans pris.
 • Avbeställning av kryssningar som erbjuds till specialpris skall resenären betala hela resans pris.

 

Transsibiriska järnvägen:

 • Vid avbeställning tidigare än 65 dagar innan avresa: anmälningsavgiften.
 • 65-25 dagar före avresa: anmälningsavgift + 50% av resans totalpris.
 • Senare än 25 dagar före avresa: resans totalpris.
 • Visumavgiften återbetalas ej efter utfärdande av visum. 

 

MiG-flygning:

 • Avbeställningsvillkor meddelas vid varje enskild bokning. 
 • Visumavgiften återbetalas ej efter utfärdande av visum. 

I det fall ingen avbeställning sker och resenären ej infinner sig på för avresan angiven tid och plats, eller i det fall resenären ej kan deltaga i eller fullfölja resan på grund av att han saknar för resan nödvändiga dokument såsom giltigt pass, nödvändiga viseringar etc äger Östresor rätt att tillgodoräkna sig det totala priset för resan. 

Avbeställning kan göras på följande sätt:
Vardagar (mån-tors) kl 09:30 – 17:00, (fre) kl 09:30 – 16:00 på telefon 08 120 23 800. Det går även att lämna meddelande på vår telefonsvarare utanför kontorstider.
Dygnet runt via e-post info@ostresor.se. 
Vid avbeställning ska eventuella utfärdade färdhandlingar omgående återsändas till Östresor för att återbetalning, i enlighet med gällande villkor för avbeställning av resa, ska erhållas.

Avbeställningsskydd 
För avbeställningsskydd hänvisar Östresor till Gouda Reseförsäkring  som är ett stort och etablerat försäkringsbolag. Avbeställningsskyddet tecknas enkelt direkt med Gouda Reseförsäkring och gäller enligt deras villkor.

Ändring av priser och avtalsvillkor
Östresor förbehåller sig rätten att innan avtal träffats med resenären vidta ändringar av uppgifter på hemsida eller i prislista/faktablad/katalog.

Östresor förbehåller sig även rätten att sedan avtal ingåtts företa ändringar av avtalsvillkor för en viss resa. Östresor vinnlägger sig om ej ändra avtalsvillkor om så ej är nödvändigt av praktiska eller kommersiella skäl. Vid ändringar av avtalsvillkor gäller bestämmelser i Lag om paketresor, §12.

Ändringar i resans genomförande
Dagsprogram för rundresor och utflykter kan komma att påverkas av olika oförutsedda omständigheter (t.ex. väderförhållanden, inställda eller försenade transportmedel etc) som kan få till följd att ändringar i dagsprogram är nödvändiga. Förändringar av detta slag medför generellt ingen prisreduktion. Östresor strävar alltid efter att hantera oförutsedda omständigheter på ett sådant sätt så att resan påverkas så lite som möjligt.

Om resenären uteblir från angivna transporter eller annars underlåter att utnyttja de prestationer som ingår i resan, kan någon gottgörelse inte påräknas.

Ändringar på resenärens initiativ
Ändring av resan som företas av resenären och som innebär ändring av destination, avreseplats, reslängd, avresetid, inkvartering eller pris är att betrakta som avbeställning och nybeställning. För detta uttages en kostnad i enlighet med avbeställningsreglerna ovan. Av resenären gjord avbeställning skall anses ha ägt rum vid den tidpunkt då meddelandet om avbeställningen kommit Östresor tillhanda.

Justering av en eller flera delar i det redan inbokade arrangemanget medför en expeditionskostnad om 250 kr per person och ändrad del av arrangemanget.

Överlåtelse av resa
Privatpersoner kan överlåta sin resa till en annan person fram till sex veckor före avresa. Den nya resenären måste uppfylla uppställda villkor för resan, till exempel pass och visum. Överlåtelsen är förbunden med en expeditionsavgift på 500 kr, samt eventuella merkostnader som tillkommer. Östresor har rätt att neka överlåtelse om gällande bestämmelser hos flygbolag eller myndighet inte tillåter densamma.

Reslängd
Angiven reslängd omfattar ej alltid hela dagen, utan anges av praktiska skäl enligt utrese- respektive hemkomstdag.

Minimiantal
Minimum antal deltagare som krävs för resans genomförande:

 • Transsibiriska järnvägen på egen hand, heldagsutflykt till Tjernobyl, Klassiska Georgien, Upptäck Georgien, Mongoliet på hästrygg: ingen minimigräns 
 • Klassiska Mongoliet, Vandring runt sjöarnas dal, Motorcykel i Gobiöknen: 4 deltagare 
 • Övriga resor: 10 deltagare  

Faktura och färdhandlingar 
Det åligger resenären att kontrollera att bokningsuppgifter är korrekta på såväl faktura som färdhandlingar. Det är särskilt viktigt att för- och efternamn stavas på samma sätt som i passet. I det fall färdhandlingar innehåller passnummer är även detta särskilt viktigt att kontrollera. Eventuella felaktigheter bör påtalas omedelbart.

Flygbiljetter 
Östresor friskriver sig ansvar för ändringar i flygtider som sker av flygbolag och flygtider bör därmed betraktas som preliminära (även sådana som anges på bokningsbekräftelse).

För samtliga flygbiljettstyper gäller att om passageraren inte nyttjar sin utresa förverkas möjligheten att nyttja återresan.  Detta då alla återstående flygsträckor avbokas automatiskt av aktuellt flygbolag, vilket är något som ligger utanför Östresors kontroll. 

En biljett kan inte ändras sedan den är utställd. Reguljärflygbolagen godtar i regel inte namnbyten, det är därför mycket viktigt att ditt namn på flygbiljetten är korrekt stavat samt överensstämmer med uppgifterna i ditt pass.

För flygbiljetterna som är gruppbiljetter med reguljärflyg meddelas villkoren vid varje enskild bokning.

Bagage 
Östresor ansvarar ej för resenärens bagage eller personliga ägodelar. Vi rekommenderar våra resenärer att aldrig packa ned stöldbegärligt gods eller kontanter i bagage som checkas in eller lämnas utan uppsikt.

Östresors ansvar för resans genomförande
Östresor ansvarar för i orderbekräftelsen specificerad resa.

Resenären har skyldighet att själv kontrollera alla resehandlingar när dessa erhållits. Om resenären/gruppen konstaterar att något saknas eller är fel på resan skall Östresor snarast kontaktas (Östresor kan kontaktas direkt eller med hjälp av reseledaren/guiden/representanten), så att Östresor får en rimlig möjlighet att åtgärda felet under resan. Om resenären/gruppen inte kontaktar Östresor när felet upptäcks, bortfaller rättighet till ersättningskrav i frågan.

Om felet åtgärdas inom rimlig tid och utan väsentlig olägenhet för resenären/gruppen kan ersättningskrav inte ställas mot Östresor. Om Östresor meddelas om felet först efter hemkomst kan ersättningskrav inte ställas. Eventuell reklamation skall ställas till Östresor senast 30 dagar efter hemkomst.

Östresor är ansvarig för fel under resans gång såvida inte

 • felen beror på tredje part.
 • felen beror på omständigheter utanför Östresors eller våra samarbetspartners kontroll, och inte kunde förutses vid beställningen av resan.
 • felen beror på force majeur eller force majeur-liknande förhållanden

Reservation för tryckfel 
Östresor reserverar sig för tryck- och korrekturfel i publiceringar.

Teknisk arrangör
Östresor International Travel AB
Kungsholmsgatan 14
112 27 Stockholm
Tel: 08 120 23 800

Resegaranti
Östresor har ställt lagstadgad resegaranti hos Kammarkollegiet.

Resegarantilagen skyddar resenärer som köpt en paketresa och innebär att företag som arrangerar och säljer paketresor måste ställa säkerhet hos Kammarkollegiet. Om researrangören av någon anledning inte kan genomföra resan, t.ex. vid en konkurs, används denna säkerhet till att ge ersättning åt drabbade resenärer.

Resegarantilagen (SFS 1972:204) avser att ekonomiskt skydda resenärer som beställt ett researrangemang/flygbiljett på en paketreseavgång i följande två fall: 

En paketresa blir inställd före avresan från Sverige.
Hemtransport p.g.a. ej fullföljd paketresa.

Vid köp av en paketresa kan resenären kontrollera hos Kammarkollegiet att researrangören ställt säkerhet enligt resegarantilagen. Vid frågor kontakta kammarkollegiet:

Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Tel: 08-700 08 00

Sök resa